YÖNETMELİKLER

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Tebliği (2003)
Yabancı Şirketlerin Gayrimenkul Edinmelerine İlişkin Yönetmelik Yabancı Şirketlerin Gayrimenkul Edinmelerine İlişkin Yönetmelik
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik (2012)
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (2012)
Ticaret Şirketlerinin GTB Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2012)
KOBİ'lerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönönetmelikde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2012)
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (2012)
Bağımsız Denetim Yönetmeliği (2012)
Elektronik Tebligat Yönetmeliği (2013)
Sermaye Şİrketlerinin Açacakları İnternet Siteleri Hakkında Yönetmelik
Ticaret Sicil Yönetmeliği (2013)