DEVELİ TİCARET ODASI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

 1-      İhalenin Konusu:

Mülkiyeti DEVELİ TİCARET ODASI’na ait, İbrahimağa Mah. Bayırbağ mevkii 1830 ada, 1 parsel’de bulunan mesken niteliğindeki 1 adet Gayrimenkulün satış işi.

 

2-      İhalenin Yapılış Şekli:

Kapalı teklif ve açık arttırma usulü ile ihale edilecektir. (İhale tarih ve saatinde kapalı teklifler komisyon ve istekliler huzurunda açıldıktan sonra açık arttırma yapılacaktır.)

 

3-      Ödeme Şekli ve Tapu Devri:

Satış Sözleşmesi imzalandıktan sonra satış bedeli ödenecek ve akabinde tapu devri gerçekleştirilecektir.

 

4-      İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 500,00 TL. (Oda veznesine yatırılacaktır) karşılığında, DEVELİ TİCARET ODASI Genel Sekreterliğinden  (Aşık Seyrani Mah. Muammer Kocatürk Caddesı no:29/3a DEVELİ) temin edebilirler.

 

5-      Geçici Teminat Miktarı:

Geçici Teminat tutarı aşağıda tabloda belirtilen tutar nakit olarak Halkbank Develi  Şubesindeki İBAN  TR24 0001 2009 4880 0016 0000 04 no’lu DEVELİ TİCARET ODASI hesabına yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler banklardan alacakları doksan (90) gün süreli teminat mektuplarını vereceklerdir.

 

6-      İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri:

Söz konusu gayrimenkulün satış ihalesi 01.11.2021 Pazartesi günü DEVELİ TİCARET ODASI (Aşık Seyrani Mah. Muammer Kocatürk Caddesı no:29/3a DEVELİ) hizmet binasında yer alan Meclis Toplantı salonunda Saat: 11:00’da DEVELİ TİCARET ODASI Gayrimenkul Satış Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

7-      İhaleye katılmak için istenen belgeler:

a)      Geçici Teminat yatırıldığına dair belge,

b)      İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

c)      Kanuni İkametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için)

d)     Noterden tasdikli nüfus cüzdan sureti (Gerçek kişiler için)

e)      Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı) ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası

f)       Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, güncel olarak alınmış, Oda Sicil Belgesi ve Faaliyet Belgesi

g)      Şartname bedelinin ödendiğine dair belge

h)      Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

i)        Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

8-       DEVELİ TİCARET ODASI Gayrimenkul satış Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta yapıp yapmamakta serbestir.

9-      İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

10-  Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile isteklinin adı, soyadı adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11-    İhale sonucu kesin satış kararını (kabul ya da ret) verecek olan 5174 sayılı yasa gereğince DEVELİ TİCARET ODASI Meclis kuruludur.

12-  DEVELİ TİCARET ODASI ‘Kamu İhale Yasası’ hükümlerine tabi değildir. İhale ilanı ve şartnamelerinde belirtilmeyen hususlarda 5174 sayılı yasa ile bu yasaya göre çıkarılan yönetmelik ve genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

“Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisi’nin Gelecekteki Yeri” başlıklı toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, savunma sanayi cirosunun, 7 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerek “Biz de Kayseri olarak, bu süreç içinde yer almak, ülkemiz savunma sanayine daha fazla katkı vermek istiyoruz” dedi.​
Kayseri Savunma Sanayisinin Geleceği

TOPYEKÜN MÜCADELE 1

Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında 3 ay boyunca en az %10 indirim amaçlanmaktadır


Ağustos Ayı’ndan itibaren döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve faiz artışlarının getirmiş olduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, geçtiğimiz hafta açıklanan “Enflasyonla Mücadele Programı” kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği “Enflasyonla Topyekûn Mücadele” Kampanyasına katılma kararı almıştır.

Bu çerçevede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında yer alan Oda ve Borsalar,  her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir.

81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır.

Develi Ticaret Odası olarka üyelerimizle birlikte bu kampanyayı Develi'de de başlatmış bulunuyoruz.

Kampanyaya katılan üyelerimiz 3 ay boyunca, ister belli ürünlerde, ister her ürünlerinde en az %10 oranında indirim uygulayarak kampanyaya destek sağlayacaklardır.

Enflasyona karşı Kamu ve Özel Sektör işbirliği ile gerçekleştirilen bu büyük direnişe katılım gösterecek üyelerimizin indirim yapacakları ürünleri satış fiyatları, indirim oranları ve görselleri ile birlikte bize bildirmeleri halinde, www.tobb.org.tr adresinde, Türkiye’de bu kampanyaya katılan firmaların belirtildiği listede yayınlanacaklardır. 

BİZ DE VARIZ” demek için katılımlarınızı bekliyoruz.

KAMPANYAYA DESTEK OLAN ÜYELERİMİZDEN BAZILARI

megaEDSorganikarçelik1

Etkinlik Takvimi

December 2021
M T W T F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31